Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

Jelenleg hatályos a 45/2014. (II. 26.) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendelet

Az alábbi 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet már hatályon kívül lett helyezve.

a távollevők között kötött szerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya
arra a szerződésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi
fióktelepe útján külföldi székhelyű vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó
szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítő,
illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz
használata útján (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható,
ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem
rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed
ki:

a) a pénzügyi szolgáltatási
és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői,
a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel
kapcsolatos szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és
a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésre;

b) automatából történő
értékesítésre;

c) nyilvános távbeszélő
állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött
szerződésre;

d) az építési szerződésre;

e) ingatlan tulajdonjogának
vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve
a bérleti szerződést;

f) az árverésen kötött
szerződésre.

(4) A mindennapi fogyasztásra
szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésre kizárólag
a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerződésre és
az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre
pedig kizárólag a 9. § alkalmazható.

(5) E rendelet alkalmazásában
távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés
megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen
a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben
közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék,
a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel
vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax)
és a televízió.

2. § (1) A gazdálkodó
szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a gazdálkodó szervezet
cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;

b) a szerződés tárgyának
lényeges tulajdonságairól;

c) az ellenszolgáltatásról,
beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget
is;

d) szükség szerint a
szállítás költségéről;

e) a fizetés, a szállítás
vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

f) az elállás jogáról
(4-5. §);

g) a távközlő eszköz
használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

h) az ajánlati kötöttség
idejéről;

i) a szerződés legrövidebb
időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan
vagy ismétlődően kerül sor.

(2) A gazdálkodó szervezet az
(1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően
és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget
tenni.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet
telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles
közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát,
valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre
irányuló szándékára.

3. § (1) A gazdálkodó
szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de
legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában
foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő
dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak
az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási
jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5)
bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt
az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti
meg;

b) a gazdálkodó szervezet
azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó
kifogásait érvényesítheti;

c) a szavatosság, illetve
a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő
szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

d) a szerződés megszüntetésének
lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak
nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan
szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője
részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni
kell a gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.

4. § (1) A fogyasztó
a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát
attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása
esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet
a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet
nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó
az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében
pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra
a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára
az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik,
amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles
a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást
követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog
gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban
követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása
hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására
vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta
előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése,
illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése
esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó
utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél
fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel,
valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a
csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat
és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés
esetében.

6. § (1) Ha az áru árát
vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által
nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti
elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2) A fogyasztó a gazdálkodó
szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles
megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodó
szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből
eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek
és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat
kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben
vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete
III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi
intézmény és a gazdálkodó szervezet előzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó
szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul
értesíteni.

7. § (1) A felek eltérő
megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás
kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2) Ha a gazdálkodó szervezet
a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást
nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni,
valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc
napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a gazdálkodó szervezetet
nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet
a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással
teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek
viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással
történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles
a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) A gazdálkodó
szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít,
illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt
meg.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának
elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának
– hallgatólagos – elfogadását.

9. § (1) A fogyasztó
kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötés
céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltérően
nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának
hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt,
amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § A gazdálkodó szervezetet
terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének
eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint
a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó
a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól
csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

12. § (1) Ez a rendelet
1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően
kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg a házaló kereskedésről szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet
4. §-ának (1)-(2) bekezdésében a "nyolc napon belül" szövegrész helyébe
a "nyolc munkanapon belül" szövegrész lép.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság
és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló,
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében,
a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztók
védelméről szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.