Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Vevő a vásárolt termékkel, a webáruházban történő vásárlással és átvétellel kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatosan bármilyen – lentebb részletezett – észrevétele, kifogása, panasza merül fel, azt a LEDrex Home & Decor Kft. elérhetőségeinek valamelyikén jelentheti be.
Telefonon, emailben, vagy postai levél küldésével.
Célszerűbb a telefonos kapcsolatfelvétel helyett az írásos, hogy a Vevő részére is megmaradjon a panasz információ tartalma.
   
A könnyebb kapcsolatfelvétel és adatmegadás érdekében a webáruház online Elállás bejelentő űrlapot és online Jegyzőkönyv űrlapot működtet a fogyasztói kifogások fogadására.
   
Ezen űrlapok előnye, hogy elküldésük során a Vevő és az Eladó is kap egy e-mail példányt, valamint bekér minden olyan adatot, ami a panasz beazonosításához és kezeléséhez szükséges.
   
A telefonos panasz esetén, ha az Eladó nem tud érdemi választ adni azonnali információk hiányában, a Vevő e-mail címének elkérésével, írásbeli panasz módjára ad érdemi választ.
   
Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 8 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panasz elutasítása esetén az Eladó megindokolja azt.
   
Amennyiben a Vevő nem elégedett az Eladó panaszkezelésével, további jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre, melyek az oldal alján az 5. pontban olvashatóak.
   

A hibásnak vélt terméket az Eladó csak számlával, vagy annak fénymásolatával, vagy a számla sorszámának megküldésével – azaz a vásárlás beazonosíthatóságát biztosítva, az árucikk minden tartozékával veszi át. A webáruház árucsere munkáját nagyban segíti, ha a Vevő a visszaküldött áru gyári csomagolását is vissza tudja küldeni.
A szavatossági, jótállási (garanciális) igény az eladó székhelyén érvényesíthető (5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26). Tehát a hibás termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.
   
A Vevő felelőssége a visszaküldött csomag megérkezésének biztosítása, azaz az elveszett csomagért az Eladó nem felel, a Vevő köteles azt biztosítani ajánlott levélként, tértivevénnyel, vagy értéknyilvánítással, a csomag értékétől és kockázatvállalási hajlandóságától függően.
   
A visszaküldött árut a webáruháznak nem áll módjában átvenni a szállítótól, ha az bármilyen összegű díjjal terhelt.
   
   

1. Elállási és felmondási jog


   
A 45/2014. (II. 26.) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendelet (ITT OLVASHATÓ), mely tartalmazza az elállási jogot.

A jogalkotó az elállási jogot azért hozta létre, mert a távol lévő fogyasztónak nincs lehetősége még az áru átvétele előtt ténylegesen megtekinteni a megvásárolni kívánt árut.
Ki a fogyasztó? – A 1997. évi CLV. fogyasztóvédelemről szóló törvény 2. § a) bekezdése szerint “fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.”

 • A kormányrendelet által biztosított, hogy az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót az alábbiakban részletezett, meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
 • A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 • A fentebb részletezettek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
 • Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
 • Elállásra vonatkozó igényét írásos formában előre be kell jelentenie az legkésőbb az áru átvételét követő 14. napon, majd ezt követően 14 napon belül a nem kívánt áru visszajuttatását a fogyasztó köteles elindítani, már amennyiben az elállásra az átvételt követően került sor. Lehetséges e-mailben is, a csomagban megküldött nyomtatvány alapján is, vagy ugyanezen nyomtatványt letöltheti (ITT) és felhasználhatja, de sokkal egyszerűbb az online ELÁLLÁS BEJELENTŐ űrlapot kitöltve eljuttatni az igényét.
 • Az elállási jog minden olyan termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de ép és hiánytalan. A webáruház szívesen fogadja, ha a gyári csomagolást is visszaküldik. A fogyasztó kipróbálhatja a megvásárolt árut, s ha bármilyen okból nem elégedett, külön indoklás nélkül az árut becsomagolja és postán, vagy a fogyasztó futárjával visszaküldi a LEDrex Home & Decor Kft (5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.) címre. A gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű egy számlamásolatot is mellékelni a csomagba, vagy csak a számla sorszámát beleírni a kísérő levélbe.
 • FONTOS, hogy az elállási jog egyes termékekre korlátozottan vonatkozik. Ilyen korlátozás a webáruház árukínálatát figyelembe véve a kozmetikai és a táplálék-kiegészítő termékei tekintetében áll fenn. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ e) bekezdése szerint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Azaz, ezen termékek esetében az elállási jog akkor érvényesíthető, ha a vevő bontatlanul, hiánytalan gyári csomagolásban küldi vissza az eladóhoz.
  Ennek részleteit az Európai Fogyasztói Központ honlapja taglalta: http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog-hianya.html

  … a csomagolás felbontása után higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékek (például használt fogkefe, golyósdezodor, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrend kiegészítők) esetén sem állhat el a fogyasztó a szerződéstől. Fontos tudni, hogy a higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldhetjük, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontottuk fel, vagyis a terméket még nem vettük használatba.

 • Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítésre kerül a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatása, ideértve a fuvarozási költséget is- kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítés mindaddig visszatartásra kerül, amíg vissza nem érkezett a termék, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • A fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 • A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.
 • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A visszaküldött árut a webáruháznak nem áll módjában átvenni a szállítótól, ha az bármilyen összegű díjjal terhelt.

   

Mindezekről bővebben az alábbi kivonatban olvashat, mely rész a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint készült:
   

Elállási/Felmondási jog

   
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
   
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. .
   
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: LEDrex Home & Decor kft., 5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26. Tel: 06-21-202-2803, E-mail: lr@drogerica.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is: letöltheti (ITT). Ön internetes oldalunkon is (ITT: drogerica.hu/elallas-bejelento/) kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
   
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
   
Az elállás/felmondás joghatásai
   
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
   
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
   
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   

2. Kellékszavatosság


   
A Polgári törvénykönyv 6:159.§ alapján a Vevőt kellékszavatossági jog illeti meg.
Mely szerint a Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
   

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 • a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

   
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
   
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
   

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

   
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ugyanakkor a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
   
A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

   
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Azaz a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, szolgáltatást az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával, vagy a számla sorszámának megadásával). A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   
Mindezekről bővebben az alábbi kivonatban olvashat, mely rész a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint készült:
   

Kellékszavatosság

   

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön a LEDrex Home & Decor Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
     
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

     

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
     
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
     
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a LEDrex Home & Decor Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
     

   

3. Termékszavatosság


   
A Polgári törvénykönyv 6:168.§ alapján a Vevőt termékszavatossági jog illeti meg.
   
Vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
   
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
   
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
   
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
   
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt már a gyártóval szemben lehet érvényesíteni.

   

Mindezekről bővebben az alábbi kivonatban olvashat, mely rész a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint készült:
   

Termékszavatosság

   

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
     
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
     
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
     
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
     
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
     
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
     

 • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   

4. Jótállás


   
A webáruház a szavatossági és jótállási jogokat a Polgári Törvénykönyvben, a 151/2003. (IX. 22.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletben (olvasható ITT), – melyet a 270/2020. (VI. 12.) kormányrendelet módosított – és a 19/2014. (IV. 29.) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló NGM rendeletben (olvasható ITT) – melyet a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet módosított – rögzítettek szerint végzi.
   
A módosítások 2021. január 1-jén lépnek hatályba rendelkezései az ezen időpontot követően értékesített termékekre vonatkoznak, és a módosítás lényegi tartalmi elemei a következők:

 • ha első meghibásodás esetén megállapítható, hogy a termék nem javítható, a vállalkozás köteles azt 8 napon belül cserélni, ha cserére nincs lehetőség, akkor 8 napon belül a vételárat visszatéríteni – kivételi kör: autó, elektromos kerékpár, quad, motorkerékpár, stb. (Korm. rendelet);
 • ha 30 napon belül nem javítható a termék, köteles a vállalkozás azt 8 napon belül cserélni, ha cserére nincs lehetőség, akkor 8 napon belül a vételárat visszatéríteni – kivételi kör: autó, elektromos kerékpár, quad, motorkerékpár, stb. (Korm. rendelet);
 • ha három javítás után ismét meghibásodik a termék, köteles a vállalkozás azt 8 napon belül cserélni, ha cserére nincs lehetőség, akkor 8 napon belül a vételárat visszatéríteni – kivételi kör: autó, elektromos kerékpár, quad, motorkerékpár, stb.; (Korm. rendelet)
 • “törekedni” szabály pontosítása, ha a javítás ideje a 15 napot meghaladja a fogyasztót erről tájékoztatni kell (NGM rendelet);
 • a jótállás időtartamára sávos szabályozás bevezetése az általános egy évhez képest a termék értékétől függően hosszabb, 2-3 éves jótállási időtartamokat is rögzítve az 1 év mellé (Korm. rendelet);
 • jótállás kezdő időpontjának a pontosítása olyan termékeknél, ahol beszerelés szükséges: ha az üzembehelyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának (a vásárlásnak) a napja lesz (Korm. rendelet);
 • e-jótállási jegy bevezetése: a jótállási jegy elektronikus úton való átadása a fogyasztó részére, alkalmazkodva az új digitális lehetőségekhez, pl.: e-mail, applikáció letöltés stb. a számla lehet egyúttal e-jótállási jegy, amennyiben tartalmazza a jótállási jegy kötelező tartalmi elemeit, mindez egyúttal adminisztratív teher csökkentést jelent a vállalkozások részére (Korm. rendelet);
 • csomagolás megőrzése nem lehet feltétele a jótállási igény érvényesítésének (Korm. rendelet);
 • a kötelező jótállás hatálya alá eső termékek körének kiegészítése, többek között a 10 ezer forint feletti értékű nyílászárókkal, riasztóberendezésekkel, napelemes rendszerekkel, játék e-rollerekel, hoverboardokkal stb. (Korm. rendelet);
 • szakvélemény kötelező tartalmi elemeinek meghatározása (NGM rendelet);
 • fogyasztóvédelmi hatóság hatásköreinek bővítése (Korm. rendelet és NGM rendelet);
 • A módosítás a megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében 2021. január 1-jén lép hatályba. (Korm. rendelet és NGM rendelet)

   
A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
   
Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.
   
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
   
A jótállás időtartama a Korm. rendelet szerint a rendelet mellékletében szereplő 10.000 Ft feletti termékek értékéhez kapcsolódó sávos határok:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot nem meghaladó eladási ár esetén 1 év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de legfeljebb 250 000 forint eladási ár esetén 2 év,
c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
A tartós fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
   
A jótállási határidő a tartós fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
   
A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
   
Jótállási (garanciális) igény az Eladó székhelyén érvényesíthető (5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26). Tehát a hibás termék visszajuttatásának feladata és költsége a vevőt terheli.
   
Mindezekről bővebben az alábbi kivonatban olvashat, mely rész a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint készült:
   

Jótállás

   

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Hibás teljesítés esetén szerződés / az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a LEDrex Home & Decor Kft. jótállásra köteles.
     
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  Jogszabály alapján a webáruházban kapható 10 000 Forint eladási ár feletti termékek értékéhez kapcsolódó sávos határok:

  • a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot nem meghaladó eladási ár esetén 1 év,
  • b) 100 000 forintot meghaladó, de legfeljebb 250 000 forint eladási ár esetén 2 év,
  • c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

  .
     

 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
     
 • Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   

   

5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek – Hatóságok


   
Amennyiben az Eladó és a Vevő között fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Vevő rendelkezésére.

A fogyasztót megilleti a békéltető testülethez fordulás lehetősége. Az Eladó igénybe veszi a a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást.A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség. Békéltető testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vevő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat:
   

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax szám: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

   
A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakóhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be. Az alábbi linkre kattintva kikeresheti a lakóhelyéhez legközelebbi hatóság elérhetőségi adatait: http://jarasinfo.gov.hu/
   
Az Eladó székhelye szerinti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Telefonszám: (66) 546-150, (66) 546-151
   
Az
Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform segítségével, ha a fogyasztók regisztrálnak a felületen, akkor ezen keresztül lehetősük nyílik arra, hogy az online vásárlásaik során keletkező jogvitáikat ezen a felületen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével.
   
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja itt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ érhető el. A linkre kattintva a felület tájákoztatásokkal végig vezeti a fogyasztót.